Veelgestelde ondernemersvragen over coronavirus

NEDERLAND – De impact van de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is groot voor het Nederlandse bedrijfsleven. De overheid heeft inmiddels een uitgebreid regelingenpakket aangekondigd om ondernemers te ondersteunen.

Bij het KVK Coronaloket komen duizenden ondernemersvragen binnen over bedrijfsvoering, personeel en regelingen. Een overzicht van de belangrijkste vragen en antwoorden over corona.

Krediet

Personeel

Zzp’ers en corona

Overige regelingen

Sluitingen en regels

Schade

Buitenland

Krediet

1. Ik zit in de problemen door de coronamaatregelen en heb geld nodig. Welke regelingen kunnen me daarbij helpen?

De regelingen van de overheid zijn er voor een deel op gericht de toegang tot krediet voor bedrijven te verbeteren. De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Er is een aantal regelingen aangekondigd:

BMKB

Om met name mkb-ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstigere voorwaarden geld lenen bij de bank. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen. Aanvragen voor BMKB kun je indienen bij geaccrediteerde financiers. Meer informatie vind je hier.

Tozo

Met de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) kun je een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal 10.157 euro. Deze lening wordt verstrekt onder gunstige voorwaarden en is bedoeld voor zelfstandige ondernemers, onder wie zzp’ers. Je leest hier meer over in het overzicht van regelingen en bij de informatie voor zzp’ers onderaan deze pagina. Of lees het artikel zzp en corona.

Qredits

Voor kleinere bedrijven, waaronder zzp’ers, worden de aflossingsvoorwaarden voor microkredieten via Qredits versoepeld. Kleine ondernemers die al een lening hebben via Qredits en geraakt zijn door de coronaproblematiek wordt 6 maanden uitstel van aflossing aangeboden. De rente is in die periode verlaagd naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits met maximaal 6 miljoen euro. Meer informatie vind je op Ondernemersplein.

GO

Grotere bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Mkb’ers en grote bedrijven kunnen daarmee makkelijker leningen afsluiten die voor 50% door de staat worden gegarandeerd. Het garantieplafond voor de regeling is verhoogd van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro, het maximum per onderneming naar 150 miljoen euro.

Personeel

2. Wat moet ik doen als ik (tijdelijk) onvoldoende werk heb voor mijn personeel en mijzelf?

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) hoopt de overheid dat zoveel mogelijk mensen hun baan kunnen behouden, zelfs als er door de coronacrisis tijdelijk geen werk voor hen is. De NOW vervangt de werktijdverkorting (WTV) die wordt ingetrokken. Werkgevers kunnen met de nieuwe regeling een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De hoogte hiervan is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. Zo kunnen werkgevers werknemers met een vast én flexibel contract in dienst houden en doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Uitzendbureaus kunnen ook voor uitzendkrachten een tegemoetkoming aanvragen. DGA’s, ondernemers en eigenaren worden niet in de regeling meegenomen. Directeuren van bv’s wel, mits ze onder de werknemersverzekeringen vallen en daar premie voor wordt ingehouden op het loon.

3. Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

Je kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover je tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd

De Belastingdienst roept op om snel je aangifte loonheffing op te sturen als je dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van je NOW-aanvraag. Als het nodig is, kun je uitstel van betalingkrijgen.

4. Ik had net een WTV-aanvraag gedaan, maar die regeling stopt. Wat moet ik nu doen?

Als je al een aanvraag voor WTV gedaan had, wordt die vanaf nu beschouwd als aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Je hoeft dan niets te doen en krijgt vanzelf bericht. Als je al een toekenning voor werktijdverkorting hebt gehad, blijft deze van kracht. Als je na de einddatum wilt verlengen, stap je op dat moment over naar de nieuwe regeling. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (evt. onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Meer informatie over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) vind je op Ondernemersplein en in het overzicht van de regelingen.

5. Wanneer mag ik of mijn personeel een beroep doen op de noodopvang voor kinderen?

De overheid heeft cruciale beroepsgroepen en vitale processen aangemerkt. Mensen die werken bij bedrijven die binnen die criteria vallen, dienen te blijven werken om de samenleving draaiende te houden. Zij mogen daarom gebruikmaken van de noodopvang voor hun kinderen. Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Datzelfde geldt voor ouders die allebei niet in een cruciaal beroep zitten: als je werknemers hierdoor in de knel komen, wordt hen geadviseerd met jou als werkgever op zoek te gaan naar een oplossing.

Let op: Als je betaalt voor de reguliere opvang, loopt die betaling door, ook als je geen aanspraak kunt maken op de noodopvang. De betaling loopt ook door als je weliswaar een cruciaal beroep hebt en recht hebt op noodopvang, maar wel al voor de reguliere opvang betaalt. De Rijksoverheid compenseert de eigen bijdrage van ouders. Dat gaat via de kinderopvangorganisaties, die het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag over de periode 16 maart t/m 6 april 2020 overmaken aan de ouders. Eventuele verlenging is mogelijk als de situatie onverhoopt langer aanhoudt. Meer daarover vind je op de website van de Rijksoverheid.

6. Wanneer kom ik in aanmerking voor de compensatieregeling van 4.000 euro?

De Beleidsregel tegemoetkoming schade COVID-19 is een tegemoetkoming die bedoeld is voor ondernemers die hun omzet geheel of grotendeels hebben zien verdwijnen door de genomen overheidsmaatregelen. Denk daarbij aan bepaalde horecabedrijven en bedrijven in de evenementenbranche. De precieze voorwaarden moeten nog worden uitgewerkt, maar het streven is om dat snel duidelijk te hebben. Snelheid is daarbij van het grootste belang. Daarom is gekozen voor een simpele vormgeving met een vast bedrag.

Zzp’ers en corona

7. Ik ben ondernemer en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?

De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) staat open voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, die tijdelijk financieel in de knel zitten. Als je aan de voorwaarden voldoet kun je aanspraak maken op inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Sneller en soepeler

De lening geldt voor zelfstandig ondernemers en bedraagt maximaal 1.503,31 euro netto per maand. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. Deze voorziening heeft tijdelijk soepele voorwaarden vanwege de bijzondere situatie waarin Nederland verkeert. De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft bijvoorbeeld later niet te worden terugbetaald.

Je leest meer over deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) in het overzicht van de regelingen. Meer informatie vind je ook op Ondernemersplein.

Een andere mogelijkheid is om microkrediet aan te vragen onder versoepelde voorwaarden. Bij microkredietverstrekker Qredits krijg je tijdelijk rentekorting (zie vraag 1). Voor bedrijven die direct en hard getroffen zijn door de maatregelen van het kabinet komt op korte termijn een tegemoetkoming. Ook kun je uitstel van belastingbetaling krijgen van de Belastingdienst.

In het artikel over zzp’ers en het coronavirus leggen we uit wat voor regelingen er nog meer beschikbaar zijn.

8. Ik ben zzp’er en loop nu klussen mis omdat opdrachtgevers afzeggen. Kan ik de schade op hen verhalen?

Dat hangt af van wat je met je opdrachtgevers hebt afgesproken in de overeenkomst of in je algemene voorwaarden. De gevolgen van het niet-nakomen van een verbintenis worden beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Komt iemand een overeenkomst niet na? Dan kan diegene uiteindelijk schadeplichtig zijn.

Overige regelingen

9. Wat doen Europese instanties om ondernemers te helpen?

De Europese Commissie heeft een Corona Response Investment Initiative (CRII) van 37 miljard euro voor alle EU-lidstaten aangekondigd. Dat geld is bedoeld om de zorg, het mkb en de arbeidsmarkt te ondersteunen. De Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthouders zorgen dat banken goedkoper geld kunnen lenen van de ECB, dat ze daarna weer aan hun klanten kunnen lenen. De ECB koopt dit jaar voor honderden miljarden extra bedrijfs- en staatsobligaties op om de economie te stimuleren. De Europese Investeringsbank-groep (EIB-groep) zal tot 40 miljard euro aan financiering mogelijk maken om bedrijven die zijn getroffen door het coronavirus financieel te ondersteunen.

10. Komen er nog overheidsregelingen aan?

Mogelijk. Het Rijk is bijvoorbeeld met de cultuursector in gesprek, omdat daar de gevolgen van het coronavirus groot zijn. Er wordt besproken welke algemene regelingen de sector kunnen helpen en waar maatwerk nodig is. Meer informatie daarover is vinden op de site van de Rijksoverheid.

Daarnaast is het kabinet in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Een aantal gemeenten heeft dit al aangekondigd.

11. Wat voor regelingen treffen de banken?

Ook de banken dragen hun steentje bij: gezonde bedrijven krijgen van een aantal banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. Met de maatregel willen ze vooral kleine ondernemers wat lucht bieden. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de regeling niet. Wel houden ze de ontwikkelingen voor die groep in de gaten.

Consumenten die door wegvallende inkomsten tijdelijk minder financiële ruimte hebben om de hypotheeklasten te betalen, raadt de NVB aan om contact op te nemen met hun bank. Klanten met een hypotheek bij o.a. ABN AMRO kunnen bijvoorbeeld een verzoek indienen om rente en aflossing voor 3 maanden op te schorten.

12. Hoe reageert de pensioensector?

Werkgevers die als gevolg van de coronacrisis in acute geldproblemen zijn geraakt, kunnen zich melden bij hun pensioenfonds, verzekeraar of premiepensioeninstelling. De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar – door wettelijke voorschriften – beperkte ruimte voor te hebben.

Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

De Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars melden in een gezamenlijk persbericht dat de problemen per werkgever en sector verschillen. Er wordt daarom ‘maatwerk geboden’ op basis van ‘oplossingsrichtingen’. De ruimte voor dat maatwerk is op dit moment nog beperkt, door wettelijke voorschriften ten aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen.

Sluitingen en regels

13. Welke ondernemers moeten dicht en welke niet? En wat zijn de uitzonderingen?

Basisregel is dat iedereen navolging moet geven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 meter afstandsregel. Winkels en markten die zich daar niet of te weinig aan (kunnen) houden moeten worden gesloten. Ook vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de regels en maatregelen, of als dit dreigt te gebeuren.

Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden tot ten minste 6 april, omdat het niet mogelijk is aan de 1,5 meter afstandsregel te voldoen. Kappers, nagelstylisten en anderen in deze contactberoepen mogen tot ten minste die datum hun vak dus niet meer uitoefenen. Binnen deze categorie vallen bijvoorbeeld ook voor masseurs, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven. Ook casino’s, speelhallen, e.d. moeten sluiten.

Sportclubs en horeca

Al eerder was bepaald dat eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs gesloten zijn tot 6 april. Dit geldt ook voor sauna’s en sexclubs. Hotels hoeven niet dicht, bars en restaurants in hotels wel. Roomservice is dan wel weer toegestaan. Bedrijfsrestaurants vallen niet onder horeca en mogen dus ook openblijven.

Het is wel toegestaan klanten te laten afhalen. Daarbij moet voorkomen worden dat mensen dicht op elkaar staan, eten mag niet ter plekke worden opgegeten. Ook mag je eten bezorgen.

Vis en ijs

Vishandelaren en ijsverkopers mogen vis en ijs verkopen om af te halen. De consumpties mogen niet ter plekke opgegeten worden, om te voorkomen dat grote groepen samenkomen. Coffeeshops mogen als afhaalloket open blijven.

Markten

Omdat markten in sommige delen van het land behoren tot de essentiële voedselketen mogen zij openblijven. Wel moeten marktmeesters ervoor zorgen dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd is.

De overheid vraagt iedereen met klem om zich aan de gezondheidsadviezen te houden. Houd waar mogelijk 1,5 meter of 2 armlengtes afstand en blijf zo veel mogelijk thuis.

Ook zonder dat je je zaak sluit kun je een aanvraag doen voor de diverse regelingen van het Rijk.

Meer informatie over de sluiting van bepaalde bedrijven vind je op de site van de Rijksoverheid.

14. Wat gebeurt er als ondernemers zich niet aan de regels houden?

Gemeenten hebben meer bevoegdheden om te handhaven. Via een noodverordening kunnen ze makkelijker en sneller optreden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd als bedrijven zich niet aan de voorgeschreven maatregelen houden. Ondernemers met een fysieke winkel dienen een stringent deurbeleid te handhaven. Stringent deurbeleid kan o.a. ingevuld worden door voordat bezoekers de winkel betreden de geldende regels mee te delen en in de winkel toe te zien op het houden van minimaal 1,5 meter afstand.

15. Wat voor deurbeleid voeren supermarkten?

Supermarkten en drogisterijen hebben inmiddels aangescherpt deurbeleid ingevoerd. Het gebruik van een winkelwagen is vanaf nu verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Zijn de winkelwagens op? Dan mag er geen nieuwe klant meer naar binnen en moeten mensen buiten wachten. Dit meldt brancheorganisatie CBL.

In kleinere supermarkten en drogisterijen is het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels wordt slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar gesteld, zodat het niet te druk wordt in de winkel. Klanten moeten buiten wachten tot er een mandje beschikbaar is. Supermarkten overleggen met gemeenten over ondersteuning van handhaving van de 1,5 meter afstandsregel voor rijen buiten de winkel.

16. Zijn er voorbeelden van crisisplannen voor bedrijven zodat ondernemers die niet zelf hoeven te bedenken?

Ja. VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN hebben samen een handreikingopgesteld met daarin aandachtspunten voor onder andere preventie, risicobeheersing, een bedrijfscontinuïteitsplan en arbeidsrechtelijke informatie.

17. Sommige ondernemers moeten verplicht sluiten, anderen zien hun omzet dalen. Mag je als ondernemer dan minder huur gaan betalen?

Als op last van de overheid het gehuurde gesloten wordt of door overheidsregelingen de omzet daalt, zijn dat omstandigheden die in beginsel niet voor rekening van de verhuurder komen. Een verlaging van de huurprijs is dus niet aan de orde.

Volgens het Nederlandse huurrecht kan een huurder van een kantoor- of winkelruimte en andere bedrijfsruimte enkel in geval van een ‘gebrek’ aan de gehuurde bedrijfsruimte aanspraak maken op huurkorting.

Het coronavirus, inclusief alle gevolgen, voldoet niet aan de voorwaarden om als ‘gebrek’ te worden beschouwd.

Mocht je door financiële problemen de huur niet meer (volledig) kunnen betalen, meld dat dan zo snel mogelijk schriftelijk bij de verhuurder. Ga in overleg met de verhuurder en probeer afspraken te maken over de betaaltermijn en de omvang van de huurbetalingen.

In een gezamenlijk persbericht hebben zowel retail- als vastgoedorganisaties zowel retailers als verhuurders opgeroepen de dialoog aan te gaan en te zoeken naar kortetermijnoplossingen. Daarmee moet tijd en ruimte gecreëerd worden voor maatwerk op langere termijn.

18. Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer is er sprake van overmacht?

Overeenkomsten moeten worden nagekomen, dat is de kern van ons rechtssysteem in een normale situatie. Een beroep op overmacht wordt niet snel aangenomen. De kans op een positief beroep op overmacht is heel klein.

Of er sprake is van overmacht hangt af van het contract dat je hebt opgesteld. Bij commerciële contracten is vaak een zogeheten force majeure-clausule opgenomen. Daarin is vastgelegd in welke omstandigheden sprake is van overmacht, en wat de gevolgen zijn als dit aan de orde is. In de clausule staan meestal zaken als overheidsmaatregelen, stakingen, plotselinge belemmeringen in de infrastructuur of tekorten in transport als omstandigheid. Het kan dus zijn dat onder verwijzing naar de (overheids-)maatregelen die genomen zijn om verspreiding van het virus te voorkomen een beroep kan worden gedaan op overmacht. Je kunt ook ziektes, epidemieën of quarantaines in zo’n contract opnemen.
Bij een geschil bepaalt de rechter.

Heb je geen force majeure-clausule opgenomen? Dan kijk je naar de mogelijkheden in het toepasselijk recht. Dit kan Nederlands recht zijn, of het recht van het land waar je klant is gevestigd. Het niet kunnen leveren wordt in de wet omschreven als ‘een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis’. Dit is beschreven in de artikelen 74 en verder van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Kom je je overeenkomst niet na? Dan kun je uiteindelijk schadeplichtig zijn.

19. Kan ik mij als ondernemer verzekeren tegen de schade die ik loop door de maatregelen om het coronavirus te bestrijden?

Nee, dit valt onder het ondernemersrisico. Het mislopen van inkomsten door het coronavirus is een bedrijfsschade. Bedrijfsschadeverzekeringen dekken echter alleen materiële schade, en daar is in dit geval geen sprake van, meldt het Verbond van Verzekeraars. Wel kun je gebruik maken van de eerdergenoemde regelingen.

Personeel

Als je personeel ziek thuis zit ben je verplicht loon door te laten betalen. Als je een verzuimverzekering hebt afgesloten, dekt deze de loondoorbetalingsverplichting. Is je werknemer door ziekte niet in staat te werken? Dan keert de verzuimverzekering uit, ongeacht om welke ziekte het gaat. Maar let op: als je werknemer om preventieve redenen in quarantaine moet blijven of een bepaald gebied niet mag verlaten, dan keert de verzekeraar niet uit.

Persoonlijk

Als je als ondernemer niet werkt omdat je niet besmet wilt raken, of omdat je uit voorzorg in quarantaine zit of een bepaald gebied niet mag verlaten, dekt je arbeidsongeschiktheidsverzekering dat niet. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt namelijk inkomensverlies als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid en daar is in deze situatie geen sprake van. Je krijgt wel een uitkering van je arbeidsongeschiktheidsverzekering als je ziek bent geworden door het coronavirus en daardoor niet kunt werken.

20. Kan ik mijn bedrijf in de toekomst verzekeren tegen uitbraken als het coronavirus?

Naar verwachting zullen de verzekeraars de uitbraak van een pandemie, zoals nu het coronavirus, in de voorwaarden van de verzekering uit (gaan) sluiten. Lees hier meer over hoe je om kunt gaan met onvoorziene omstandigheden.

21. Veel evenementen, congressen en reizen worden geannuleerd. Kunnen de kosten hiervan vergoed worden?

Voor reizen moet je contact opnemen met je reis- of luchtvaartorganisatie. Voor evenementen en congressen kun je contact opnemen met je verzekeraar.

De regels rond evenementen

Alle evenementen en bijeenkomsten met een vergunnings- en meldplicht zijn tot 1 juni 2020 afgelast. Alle overige samenkomsten zijn ook verboden. Wel zijn er enkele uitzonderingen:
a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad of de Staten-Generaal
b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen)
c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen)
d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen)

Ook in die uitzonderingsgevallen geldt dat deze samenkomsten alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

Buitenland

22. Is het veilig om (pakket)post te ontvangen (uit het buitenland)?

De kans dat je ziek wordt door het vastpakken van pakketten en andere oppervlakken is klein, maar besmetting is wel mogelijk. Die kans op besmetting is volgens het RIVM kleiner als regelmatig je handen wast en voorkomt dat je na het aanraken van post je gezicht aanraakt.

Buiten het lichaam kan het virus enige tijd overleven op verschillende materialen. Hoe lang dat precies is hangt mogelijk af van het soort oppervlak, de temperatuur en de luchtvochtigheid. De hoeveelheid virus dat via een ziek persoon op een oppervlak terechtkomt zal ook sterk verschillen.

23. Mag personeel voor woon- of werkverkeer de grens passeren? En zijn zakelijke reizen toegestaan?

Advies aan zakenreizigers is om de afweging te maken of een zakenreis op dit moment echt noodzakelijk is. In principe wordt ook reizen naar Duitsland en België afgeraden als dit niet noodzakelijk is.

Vrachtvervoer en overig professioneel transport geldt nadrukkelijk wel als ‘noodzakelijk verkeer’. Het reisadvies geldt dus niet voor de transportsector en het goederenvervoer.

Duitsland

Voor de passage van de Duits-Franse grens en de Duits-Luxemburgse grens lijkt de ‘Pendlerbescheinigung’ noodzakelijk. Het kan verstandig zijn deze bij de grenspassage Nederland-Duitsland in te (laten) vullen en mee te nemen bij grensovergang. Op de site van de Duitse Bundespolizei vind je meer informatie over de ‘Pendlerbescheinigung‘.

België

Mensen met vitale beroepen die voor hun werk vaak tussen Nederland en België reizen kunnen sinds 22 maart 2020 met een vignet de grens over. Met het vignet moet worden voorkomen dat deze groep werkenden wordt opgehouden bij grenscontroles. Overige grenspendelaars moeten met een werkgeversverklaring aantonen dat ze voor werk de grens willen passeren. Je kunt met een vignet geen passagiers mee de grens over nemen, maar mag wel samen reizen met andere personen die zelf kunnen aantonen dat ze voor hun werk de grens over moeten.

Onjuist gebruik van het vignet is strafbaar, net als de schending van het verbod op niet-essentiële reizen. De Belgische autoriteiten controleren actief. Het vignet is aan te vragen en te downloaden via de Belgische autoriteiten. Het geprinte vignet is direct te gebruiken. De Vlaamse lijst met vitale sectoren en cruciale beroepen vind je hier (pdf, vanaf pagina 16040 en verder), de Nederlandse lijst hier en meer informatie vind je op de website van de Nederlandse Rijksoverheid.

Welke coronamaatregelen zijn er in België genomen?

De Vlaamse autoriteiten hebben eveneens regelingen afgekondigd om in Vlaanderen actieve bedrijven te ondersteunen. In sommige gevallen kunnen ook in Nederland wonende ondernemers die in België sociale bijdragen betalen hier gebruik van maken. In het kort:

  • Zelfstandigen die gedwongen zijn hun activiteiten te stoppen, kunnen een overbruggingsuitkering krijgen van hun sociaalverzekeringsfonds. Ook kan de zelfstandige bij zijn fonds ‘Vermindering van voorafbetaling van sociale bijdragen’ uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen aanvragen. De overbruggingsuitkering is normaal gesproken voor zelfstandigen die in België werken én wonen, maar het Ministerie van Zelfstandigen heeft besloten om de woonplaatsvoorwaarde tijdelijk niet toe te passen. Dat betekent dat in Nederland wonende zelfstandigen dus tijdelijk wel aanspraak kunnen maken op overbruggingsuitkeringen. De voorwaarde is dat de zelfstandige in België sociale bijdragen in hoofdberoep betaalt aan het sociaalverzekeringsfonds.
  • Voor ondernemers met een bedrijf in Vlaanderen hebben de autoriteiten een ‘Corona hinderpremie‘ ingevoerd. Het gaat om een eenmalig bedrag van 4000 euro voor bedrijven die door de maatregel dicht moeten. Bedrijven die alleen in het weekend moeten sluiten krijgen eenmalig 2000 euro.
  • In sommige gevallen kunnen ondernemers in Vlaanderen een ‘bijkomende sluitingspremie’ van 160 euro per verplichte sluitingsdag krijgen. Daarvoor gelden extra voorwaarden. Ondernemers kunnen de premie online aanvragen.
  • Zelfstandigen die in België wonen en in Nederland werken, kunnen zogeheten leefloon aanvragen bij het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW). Dat kan in de woongemeente van de aanvrager.

Ook in het Brussels Gewest en in Wallonië (Frans) zijn regelingen van kracht.

Video: Veelgestelde ondernemersvragen over corona

Deze video kun je alleen afspelen als je de cookies accepteert. Ververs (F5) vervolgens deze pagina, zodat je de video kunt bekijken.

Je kunt jouw voorkeuren wijzigen op http://www.kvk.nl/cookies.

Meer informatie

De meest actuele informatie over o.a. het coronavirus en de voorzorgsmaatregelen is te vinden op de RIVM-site. Op de site van de Rijksoverheid kun je terecht voor informatie over de aanpak van het virus, de laatste updates en de belangrijkste vragen. Het publieksinformatienummer van de overheid is 0800 – 1351.

Je kunt met al je vragen over corona terecht bij het KVK Coronaloket.

Redactie KVK

De KVK-redactie verzorgt en publiceert inspirerende informatieve artikelen voor ondernemers op KVK.nl, waaronder interviews en how to’s.

Foto's:


k