Gezamenlijke Brabantse aanpak gemeentelijke belastingen ondernemers

NOORD-BRABANT – Het Brabantse interregionaal beleidsteam (iRBT) heeft een lijn ontwikkeld hoe gemeenten in Brabant kunnen omgaan met het opschorten van gemeentelijke belastingen voor ondernemers. Het iRBT hecht er zeer aan dat de Brabantse gemeenten hiervoor een gezamenlijke aanpak kiezen.

Bij veel ondernemers en zzp’ers is sprake van acute liquiditeitsnood. Het uitstellen van de betaling van gemeentelijke belastingen -door deze niet te innen- geeft een liquiditeitsinjectie aan ondernemers. Dit zou Brabantbreed ingesteld moeten worden. Door nu gemeentelijke belastingen op te schorten, ontstaat er ruimte om ook te onderzoeken of het wenselijk is om Brabantbreed beleid te adviseren omtrent kwijtschelding van belastingen.

Daarom bevelen de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s dringend aan om ondernemers de mogelijkheid te geven tot uitstel van betaling van gemeentelijke belastingen: OZB, reinigingsrecht, afvalstoffenheffing, reclame en/of BIZ-heffing, precario en toeristenbelasting. Geadviseerd wordt om betalingen tenminste tot 1 juni 2020 uit te stellen en het uitgangspunt te hanteren dat het een liquiditeitsmaatregel betreft ter overbrugging – en in deze fase geen afstel van betaling van belastingen betekent.

De Brabantse aanpak sluit aan bij het Noodpakket voor Banen en Economie van de rijksoverheid van 18 maart.