Regeling voor meer landschapselementen

BRABANT – Samen met gemeenten en waterschappen heeft de provincie een regeling om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Grondeigenaren kunnen een vergoeding krijgen voor aanleg en beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland.

De nieuwe ‘Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant’ is de opvolger van de ‘Subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader’ (StiKa), Met die regeling werden al veel bloemrijke akkerranden, houtwallen en bomenlanen aangelegd.

Het Brabantse landschap is onderverdeeld in 10 landschapstypen. Daarnaast hebben de gemeenten of het waterschap bereiken met 8 thema’s aangegeven waar ze welke doelen wil. Een thema kan zijn: Landschapsontwikkeling, Landschapsbeheer, Beleving, Boerenlandvogels en bijen, Cultuurhistorie of Klimaatadaptie.

Wilt u weten of u in een van de gebieden grondeigenaar bent, zodat u mee kunt doen? Kijk dan op de kaart! www.brabant.nl/kaartlandschap Staat u er nu niet bij? In oktober zullen meer gemeenten en waterschappen mee gaan doen aan deze regeling, waardoor de mogelijkheden verruimd worden. Voor de regeling, voorwaarden en aanvragen zie Stimuleringsregeling Landschap Noord-Brabant

Foto's:


0