RES (Regionale Energie Strategie), wat is dat?

De gemeenteraad van Sint-Michielsgestel heeft in juni de RES aangenomen. Maar wat betekent dit voor onze inwoners? PPA staat voor een heldere en transparante overheid. Daarom dit artikel om u in eenvoudige taal te informeren.
De RES is een uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Nederland heeft met andere landen afgesproken maatregelen te nemen om klimaat veranderingen tegen te gaan door energie te besparen en schone(re) energie te gebruiken.
Hiervoor is het nodig om verbruik van aardgas en aardolie tegen te gaan (energie besparen) en om zelf schonere energie op te wekken. Nederland en de ons omringende landen moeten allemaal hieraan bijdragen. Alleen samen kunnen we de klimaatveranderingen beperken en deze wereld op een nette manier overdragen aan volgende generaties.
De RES loopt door tot 2050. Dan moeten we op een (voor het milieu) vergelijkbare klimaat invloed komen als destijds in 1990. Parijs heeft voor 1990 besloten omdat toen de opwarming van de aarde nog acceptabel was. PPA heeft het college gevraagd na te gaan wat binnen landelijke en provinciale regels mogelijk is in onze eigen gemeente. Als duidelijk is wat kan, kunnen we samen bepalen wat we willen en waar we dat dan willen. Dit heet het ‘lokale afwegingskader’. Dat iets moet gebeuren staat al vast door de eerder genoemde afspraken in Parijs. Maar “wat” is nog door de gemeente in te vullen. PPA vindt het daarbij erg belangrijk dat inwoners en belangengroeperingen hierin actief betrokken worden.
Het lokale afwegingskader beschrijft OF en zo ja op welke plekken we zonneweides kunnen en willen toestaan (de zonneladder). Ook OF en zo ja op welke plaatsen we windmolens willen en kunnen toestaan (de windladder). We leggen dan ook vast hoe we dat toestaan, hoe daar de omwonenden aan mee kunnen doen, en van kunnen profiteren. Alleen als we dit samen doen verdelen we eerlijk de lusten en lasten. Door iedereen (jong en oud) de kans te geven om zijn zegje te doen, maakt de gemeente een goed afwegingskader. Dat niet iedereen gelukkig zal zijn weten we op voorhand, maar dat maakt inspraak en goede belangenafwegingen daarom juist nog belangrijker.
Bent u geïnteresseerd wat in onze gemeente gebeurt en heeft u een daarover een mening, dan horen wij die graag. Onze website laat onze standpunten zien op deze en andere onderwerpen.
Rene van der Burgt, raadslid PPA www.de-ppa.nl