Forse investering verbetering (fiets)verkeersveiligheid

‘s-HERTOGENBOSCH – De gemeente ‘s-Hertogenbosch vindt het belangrijk dat de stad goed bereikbaar is en dat iedereen veilig, comfortabel en schoon van A naar B kan. Daar spant ze zich voor in. Dit gebeurt samen met de inwoners maar ook met verschillende partners in ’s-Hertogenbosch en Provincie en Rijk.

De verkeersveiligheidsaanpak is gericht op het verminderen van risico’s. We treffen hiervoor fysieke maatregelen. Deze fysieke maatregelen gaan hand in hand met aandacht voor gedragsaanpak, educatie en handhaving. We hebben Rijks en provinciale subsidie aangevraagd en ontvangen. In totaal ontvangen we een bedrag van ruim €2.2 miljoen. Dat gebruiken we om een aantal extra concrete verbeteringen aan te brengen.

Voor 2020-2021 heeft het Rijk in totaal € 100 miljoen beschikbaar gesteld om een impuls te geven aan de landelijke aanpak van verkeersveiligheid. Ook de provincie stelt jaarlijks geld beschikbaar voor zowel infrastructurele maatregelen maar ook gedragscampagne en educatie. De gemeente heeft een aanvraag ingediend bij het Rijk én provincie voor een aantal infrastructurele maatregelen die ze de komende jaren wil uitvoeren.
Voor verkeersveiligheid ontvangt Den Bosch van het rijk € 850.000 en van de provincie € 616.000. Daarnaast heeft ze vanuit de provincie dit jaar € 800.000 subsidie gekregen voor andere verkeersprojecten. Hierbij gaat het meer om herinrichtingen van wegen. Wethouder Kâhya: “Met deze subsidie geven we een stevige extra impuls aan de verkeersveiligheid in onze gemeente. We gaan naast de al in de begroting opgenomen projecten voor 2021 een aantal extra projecten uitvoeren. Op www.s-hertogenbosch.nl is een overzichtsplattegrond (pdf) te vinden. We hebben hierbij speciale aandacht voor de veiligheid van de fietser. Zo vinden we het belangrijk dat jongeren veilig naar school en sport kunnen fietsen.“

Het geld dat de van rijk en provincie ontvangt voor het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt gebruikt voor verschillende projecten. Ook Rosmalen krijgt zijn deel: Aan het Laaghemaal wordt een rotonde aangelegd. Die zorgt voor een veilige fietsoversteek en brengt de snelheid omlaag . Deze rotonde realiseert Den Bosch vooruitlopend op de bouw van het nieuwe Rodenborch College, zodat fietsende scholieren een veilige oversteek krijgen.
Door de stad heen verwijdert de gemeente hoge trottoirbanden naast fietspaden. Deze worden vervangen door fietsvriendelijke opsluitbanden. En op verschillende locaties van het hoofdfietsnetwerk komen markeringen aan de zijkanten . Zo zijn de kanten van fietspaden vooral in het donker beter zichtbaar.

De meeste projecten voeren we in 2021 uit. De gemeente betrekt bewoners en andere betrokkenen bij de voorbereidingen en uitvoering. Bij een deel van de projecten moet dat nog starten. In sommige gevallen loopt de uitvoering door in 2022. Dit hangt af van de benodigde voorbereidingstijd. Die neemt bij enkele projecten wat meer tijd in beslag.