Resultaat peiling inwoners: ‘Raadhuisplein en Hoogstraat te druk’

BERLICUM – Bewoners en gebruikers van de weg tussen Hoogstraat en Raadhuisplein in Berlicum vinden dat er te hard wordt gereden. Van de aanwonenden ervaren vier van de vijf mensen ‘snelheidsoverlast’, bij de gebruikers is dat nog altijd meer dan de helft. Driekwart van de aanwonenden vindt geluidsoverlast een probleem, bij gebruikers speelt dat niet. Dat blijkt uit antwoorden op een online vragenlijst, die onlangs is ingevuld door 160 mensen.

De doorgaande weg van Berlicum, door Middelrode naar het buitengebied is ongeveer 5 kilometer lang. Er is voor het hele traject een ambitie opgesteld, maar de gemeente wil beginnen met Raadhuisplein en Hoogstraat, dus vanaf de richting Romalen/Den Bosch tot aan het Mercuriusplein. Op een aantal plekken zijn wel eens aanpassingen gedaan. Maar door beperkte middelen is er nooit een structurele oplossing bedacht of uitgevoerd. Via een online vragenlijst is er met inwoners in gesprek gegaan over oplossingen die passen bij de ambitie. Daarnaast zijn inwoners gevraagd naar hun ervaringen met veiligheid, geluids- en snelheidsoverlast, parkeergelegenheid en verkeersintensiteit.

Daaruit blijkt dus dat zowel gebruikers als aanwonenden vinden dat er te hard wordt gereden en dat vooral aanwonenden last hebben van het geluid. Vier van de vijf inwoners heeft veel of heel veel last van verkeersdrukte, bij gebruikers is dat ongeveer de helft.
Als het gaat om parkeren, vindt vrijwel niemand dat er te veel parkeerplaatsen zijn. Onder aanwonenden is het aantal keren ‘precies genoeg’ ongeveer gelijk aan het ‘te weinig’, een kleine meerderheid van de gebruikers signaleert wel een tekort. Maar als de keuze tussen groen en parkeren is, kiezen zowel gebruikers als aanwonenden met een kleine meerderheid voor groen.
In het algemeen wordt het wegdek goed gevonden. Maar de straatverlichting is onvoldoende en een ruime meerderheid vindt de straten bepaald niet voetgangersvriendelijk. Voor fietsers is het net iets beter, maar nog altijd pover.

Verkeerswethouder Eric van den Dungen ziet aan het aantal reacties dat inwoners zich in ieder geval betrokken voelen. “Ook al weten mensen dat er niet direct grote veranderingen komen, toch denken ze graag mee over mogelijke oplossingen.” Naast knelpunten zoals toegankelijkheid voor voetgangers, geluids- en snelheidsoverlast, zijn er ook positieve punten te benoemen over de Hoogstraat en het Raadhuisplein. “Het authentieke dorpse karakter van de weg wordt veel genoemd op de vraag wat men prettig vindt aan de straten. Dat moeten we uiteraard zien te behouden,” licht de wethouder toe.

Het ambitiedocument en de input van de vakspecialisten van de gemeente en de gebruikers en omwonden wordt gebruikt om een aantal scenario’s op te stellen. De scenario’s zijn verdeeld in oplossingen voor de korte termijn en lange termijn. Wethouder Van den Dungen: “Denk bijvoorbeeld aan kleine onderhoudsmaatregelen aan het trottoir om de toegankelijkheid te verbeteren of bankjes en groen aanbrengen op het Raadhuisplein om daar de leefbaarheid te verbeteren.”
Voor de scenario’s voor de lange termijn (3-10 jaar) worden nieuwe dwarsprofielen van de weg ontworpen. “Dat zijn de meer structurele oplossingen, die uiteraard ook meer geld kosten,” legt Van den Dungen uit. In het najaar worden de uitgewerkte scenario’s voorgelegd aan de omwonenden. Het college van B&W stelt aan het einde van het jaar de scenario’s vast.

Foto's:


0